Journal

Article
คน พื้นที่ เมืองและอุตสาหกรรม : ว่าด้วยเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนกับการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองพระประแดงยุคพัฒนา
Journal
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 08572038)
Volume
41
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
103-128
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-