Journal

Article
การทำให้สงกรานต์กรุงเทพฯ เป็นสินค้าวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Journal
วารสารมานุษยวิทยา (ISSN: 2630001x)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
159-189
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-