Journal

ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกมะม่วงของประเทศไทย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08587418)
26
2
74-85
เมษายน - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-