Journal

Article
ประสิทธิผลของการใช้ยาเม็ดไอโอดีนกับยาน้ำมันไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
Journal
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 22870075)
Volume
7
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2019
Page
313-334
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-