Journal

องค์ประกอบของสารสีในเนื้อหอยและปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแมลงภู่ (Perna viridis)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
27
4
706-716
กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-