Journal

Article
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของชุมชนบ้านเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Journal
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ (ISSN: 2350983X)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-