Journal

Article
การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-