Journal

Article
Advances in research and development of bioplastic for food packaging
Journal
Journal of the Science of Food and Agriculture (ISSN: 00225142)
Volume
100
Issue
14
Year
พฤศจิกายน 2020
Page
5032-5045
Class
นานาชาติ
DOI
10.1002/jsfa.9497
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2018 - 1 ส.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) การใช้ประโยชน์ :การขอทุนวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.),1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020