Journal

Article
รายงานสัตว์ป่วย: การพร่องกลูโคคอร์ติคอยด์จากภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทําางานน้อยกว่าปกติชนิดปฐมภูมิในสุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย
Journal
วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (ISSN: 08578214)
Volume
29
Issue
3-4
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
93-104
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-