Journal

การศึกษาเชิงคานวณของขั้นตอนการดูดซับของแก๊สอลูมิเนียมคลอไรด์ในกระบวนการอะตอมมิกซ์ เลเยอร์ ดีพอซิชั่นของฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
23
3
-
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-