Journal

Article
อิทธิพลของกรรมวิธีการกรีดยางสำหรับไม้สนบนพื้นที่สูงต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยางสนทางภาคเหนือของประเทศไทย
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
37
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
118-129
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)