Journal

Article
การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นที่การเก็บรักษาต่างกัน
Journal
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
75-87
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-