Journal

เกณฑ์สำหรับการประเมินความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สะท้อนความร้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิด ู คอนสตรัคชันนิสซึมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
Kasetsart Journal: Social Sciences (ISSN: 24523151)
39
3
860-867
กันยายน - ธันวาคม 2018
นานาชาติ
-
-
-
-