Journal

Article
การศึกษาเปรียบเทียบค??ำเรียกผีและการตั้งชื่อผีในวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีของไทยกับจีน
Journal
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ISSN: 19057679)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
99-111
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-