Journal

Article
ผลของอัตราส่วนแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งสาลีและระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้นต่อสมบัติทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมโดยใช้เตาไมโครเวฟ
Journal
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ISSN: 19061889)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-