Journal

Article
ผลของกรดไขมันสายกลางต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และปริมาณแบคทีเรีย วิบริโอรวมในลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
47
Issue
1
Year
มกราคม 2019
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-