Journal

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ISSN: 08571791)
29
3
14-31
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-