Journal

ผลของสารละลายซิลเวอร์ไนเทรตและ NAA ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดอกฟักข้าว (Momordica cochinchinensis) เพศเมีย
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
35
1
13-22
มกราคม 2019
ชาติ
-
-
-
-