Journal

Article
กระบวนการอำนวยความยุติธรรมชุมชน: ข้อเสนอจากประเด็นวิพากษ์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์
Journal
วาสารสังคมสงเคราะห์ (ISSN: 08573166)
Volume
26
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
226-260
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-