Journal

Article
ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครูประจำชั้น.
Journal
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (ISSN: 22290931)
Volume
8
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
173-186
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาสำหรับครูประจำชั้น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166543 ชื่อวิชา Basic Counsel.Skills & Individual Consel.,24 ม.ค. 2019 - 7 ก.พ. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาทักษะการปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครูประจำชั้น แหล่งทุน :สภาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 ก.ย. 2017 - 15 ก.ย. 2018
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :หลักสูตรคูปองครู หลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา : ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครู,30 มิ.ย. 2018 - 9 ก.ย. 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)