Journal

Article
ประสิทธิผลของนวัตกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
Journal
วารสารพยาบาลทหารบก (ISSN: 15135217)
Volume
19
Issue
พิเศษ
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
495-504
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-