Journal

การจำแนกเชื้อรา Pyricularia species ที่แยกจากข้าวและหญ้าด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และ Pot2 rep–PCR
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
1
27-43
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-