Journal

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
46
2
333-342
มีนาคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-