Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์ของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมในผู้ให้บริการด้านอาหาร
Journal
Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN: 1943023X)
Volume
10
Issue
7
Year
กันยายน 2018
Page
306-310
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-