Journal

Article
การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้
Journal
การจัดการสมัยใหม่ (ISSN: 16867319)
Volume
15
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
91-100
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-