Journal

การจัดการการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Low carbon Destination กรณีศึกษา เกาะหมาก จังหวัดตราด
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา (ISSN: 1905291x)
10
3
221-234
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-