Journal

ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์จากผึ้งมิ้มดา (Apis andreniformis) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
34
3
481-490
กันยายน 2018 - เมษายน 2019
ชาติ
-
-
-
-