Journal

ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวาย 2 พันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
1(พิเศษ)
322-325
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-