Journal

Article
ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รีพันธ์ุเชียงใหม่ 60
Journal
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 26300095)
Volume
7
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
231-238
Class
ชาติ
DOI
10.14456
Related Link
-