Journal

Article
การวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อดิน: กรณีศึกษาคลองวาฬโมเดล
Journal
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
Volume
35
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
497-507
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-