Journal

Article
รายงานกลุ่มสัตว์ป่วย:การซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างหักด้วยเทคนิคการใช้หมุดยึดและแกนซีเมนต์กระดูกในสุนัขป่วย 4 ราย
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
27
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
140-154
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-