Journal

การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (ISSN: 25869566)
1
1
1-9
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-