Journal

การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน กรณีศึกษา กองงานซ่อมบำรุง (ประปา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 08584435)
26
5
880-892
กันยายน - ตุลาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-