Journal

ผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง KU50 และห้วยบง
Kasetsart Journal of Social Sciences (ISSN: 24523151)
39
2
684-695
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
นานาชาติ
-
-
-
-