Journal

Article
อิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารปัญญาภิวัฒน์ (ISSN: 19067658)
Volume
10
Issue
พิเศษ
Year
กรกฎาคม 2018
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-