Journal

ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
1
1
22-29
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-