Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (ISSN: 22290931)
Volume
8
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
105-113
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-