Journal

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับประเทศไทย
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ISSN: 22869514)
7
1
71-81
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-