Journal

ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อที่ได้รับหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งอาหารหยาบ
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
35
2
731-740
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-