Journal

Article
ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อที่ได้รับหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งอาหารหยาบ
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
35
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
731-740
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-