Journal

Article
โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร นวัตกรรมและผลการดำเนินการโซ่อุปทาน
Journal
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 16865731)
Volume
14
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
105-127
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-