Journal

Article
ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (ISSN: 22867252)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
198-203
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-