Journal

Article
เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว: ผลของพันธุ์และระยะเวลาเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใย
Journal
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
Volume
61
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
64-76
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-