Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนไวน์ศรีชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
35
3
127-136
กันยายน - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-