Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการเลือกใช้กลวิธีความสุภาพในวัจนกรรมการปฏิเสธต่อการขอร้องในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ
Journal
ภาษาและภาษาศาสตร์ (ISSN: 08571406)
Volume
36
Issue
1
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
97-122
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-