Journal

Article
ปุ๋ยอินทรีย์และชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าต่อการปลดปล่อยไนโตรเจน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีบางประการของดินในสภาพการบ่มดิน
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
49
Issue
1 (พืเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
179-187
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-