Journal

Article
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด คิดเป็น เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางเขน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
Volume
12
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
1-13
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-