Journal

แผนการผลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรภายใต้สภาพความแห้งแล้งในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
9
3
-
กันยายน - ตุลาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-