Journal

Article
การหาจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถตัดอ้อยด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์
Journal
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR) (ISSN: 22870210)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
22-30
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-