Journal

Article
การพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิค SQ3R ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
Journal
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 08595127)
Volume
21
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-