Journal

การวางแผนการผลิตแบบหลายช่วงเวลาของเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
6
3
161-168
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-