Journal

Article
การวางแผนการผลิตแบบหลายช่วงเวลาของเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Journal
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
Volume
6
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
161-168
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-